Privacy – en cookiestatement

 

Wie we zijn 

Uw Bed Professional B.V. en Uw Bed B.V. zijn beide bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen, produceren en verkopen van bedden, boxsprings, matrassen en een variëteit aan slaaptoebehoren. Waar Uw Bed Professional B.V. dat doet voor de professionele markt doet Uw Bed B.V. dat voor de consumentenmarkt. Beide bedrijven (hierna verder Uw Bed te noemen) zijn gevestigd aan de Luxemburgstraat 5 te (5171PK) Kaatsheuvel, en maken samen onderdeel uit van de holding UBOB B.V., gevestigd aan de Luxemburgstraat 5  te (5171PK) Kaatsheuvel.
De sites uwbedpro.nl en hotelbedden.be zijn eigendom van Uw Bed.  

Privacy algemeen 

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Uw Bed worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw Bed houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Door het gebruik van de website verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

  • Bezoekers van onze sites 

Over het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelen onze websites wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de websites. Lees daarover meer in het hoofdstuk cookies.  

Daarnaast verzamelt Uw Bed slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld.  

Uw Bed gebruikt de vrijwillig door u, via ( één van de) websites of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van onze dienstverlening en overige activiteiten en u te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en specifieke Uw Bed publicaties en evenementen, dit laatste uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die u op de website heeft achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen aan uw wensen. U kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

  • Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens 

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Uw Bed, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden. Uw Bed verwerkt de persoonsgegevens van consumenten en betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet teneinde:  

(1) aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Uw Bed 

(2) een zakelijke relatie te kunnen onderhouden en/of  

(3) een opdracht te sluiten en uit te voeren. 

We verwerken in dat kader onder andere de volgende persoonsgegevens van deze relaties: namen, telefoonnummer, e-mailadres en bij professionele relaties ook de bedrijfsnaam. 

Uw Bed kan deze vrijwillig verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de consument of zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van Uw Bed ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Uw Bed entiteiten, zakenpartners, en onderaannemers (bv. gegevensverwerkers en de distributeur van onze producten) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Uw Bed hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Uw Bed heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

De bewaartermijnen die Uw Bed hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving UW BED daartoe verplicht. 

  • Solliciteert u bij Uw Bed? 

Uw Bed gebruikt de gegevens die u met ons deelt in het kader van een sollicitatie uitsluitend voor de afhandeling van die sollicitatie. Wanneer u een sollicitatie instuurt, geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Uw Bed verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Uw Bed bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij Uw Bed, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier. 

  • U ontvangt een nieuwsbrief van Uw Bed? 

Uw Bed gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’ die in elke nieuwsbrief is opgenomen. 

Cookies  

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Uw Bed gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Met deze gegevens kunnen wij u overigens niet identificeren. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

  • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u  gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. 

  • Google Analytics 

Uw Bed maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Uw Bed. Uw Bed heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw Bed krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren

Beveiliging 

Uw Bed doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Uw Bed diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Uw Bed met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.  

We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met Uw Bed heeft gedeeld. 

Uw rechten 

U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Uw Bed via onderstaand contactadres. Uw Bed zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Uw Bed de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Uw Bed stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Uw Bed de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Uw Bed u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien u van mening bent dat Uw Bed met betrekking uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Uw Bed kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Uw Bed. Deze versie is opgesteld in november 2018. 

Vragen, opmerkingen, klachten 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Uw Bed dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: 

Uw Bed Professional B.V of Uw Bed B.V. 

Luxemburgstraat 5 

5171PK Kaatsheuvel 

Uwbedpro.nl 

T: +31 (0)88 33 22 310
M: advies@uwbedpro.nl